Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „EMPIRIA.PL”

Badania na broń

W Łódzkim Instytucie Badań Psychologicznych istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych osób ubiegających się o posiadanie broni oraz osób posiadających pozwolenie na broń. Badanie psychologiczne obejmuje:

– określenie cech osobowości oraz dojrzałości społecznej

– ocenę stopnia rozwoju intelektualnego

– ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach

 

Psychologiczne badania na broń przeprowadza się dla:

– osoby starającej się lub posiadającej pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)

– osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)

– osoby rozprowadzającej oraz przechowującej w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)

– inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)

– kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)

– kuratorów sądowych (Dz.U. 01.98.1071)

– detektywów (Dz. U. 04.121.1265)

– strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)

 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

– nie mającym ukończonych 21 lat (wyjątek – osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

– z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.

– wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

– uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

– nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Badania psychologiczne na broń wykonuje Anna Miżowska (licencja nr 51/2011), rekomendowana do prowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce.

Informacje i zapisy pod numerem: 698 092 159 lub 510 77 11 20